Ασφάλιση

 

Πηγή: Σύλλογος Κτηνιάτρων Μικρών Ζώων Μακεδονίας Θράκης

Ασφάλιση 

Στον κλάδο Σύνταξης υπάγονται υποχρεωτικά (άρθρο 4 ΚΝ 5945/34) όλοι οι ασκούντες νόμιμα το επάγγελμα του ιατρού ,οδοντιάτρου ,φαρμακοποιού καικτηνιάτρου στην Ελλάδα ,ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή μισθωτοί εφόσον ως προσόν για την κατάληψη της θέσης χρησιμεύει το δίπλωμα. Επίσης και οι μη ασκούντες το υγειονομικό επάγγελμα πτυχιούχοι υγειονομικοί οι απασχολούμενοι με αμοιβή σε ιατρικές φαρμακευτικές και χημικές επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα πάσης φύσεως ,με οποιαδήποτε ιδιότητα(άρθρο 2 παρ.1 Ν 982/79).

Στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών υπάγονται υποχρεωτικά και οι πτυχιούχοι υγειονομικοί, που είναι εταίροι ομόρρυθμης εταιρείας, ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μονοπρόσωπης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μέλη διοικητικών συμβουλίων ανώνυμων εταιρειών με αντικείμενο ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, κτηνιατρικές και χημικές εργασίες, καθώς επίσης και υγειονομικοί που είναι εταίροι ή μέτοχοι εταιρειών ιδιωτικών φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Π.Δ. 84/2001 εφόσον σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προσφέρουν τις υγειονομικές τους υπηρεσίες στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας , χωρίς αμοιβή. Η παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών τους αποδεικνύεται με βεβαίωση του νομικού προσώπου της εταιρείας. Στην ασφάλιση του Ταμείου υπάγονται υποχρεωτικά: α) Οι απασχολούμενοι σε ερευνητικά προγράμματα πανεπιστημίων, νοσοκομείων, ή άλλων ιδρυμάτων, β) Οι συμμετέχοντες σε μεταπτυχιακές σπουδές είτε ως υπότροφοι είτε χωρίς αμοιβή, γ) Όσοι υγειονομικοί κάνουν πρακτική άσκηση για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος χωρίς αμοιβή, δ) Οι απασχολούμενοι ως σύμβουλοι επιχειρήσεων ή οργανισμών σε θέματα ειδικότητάς τους, εφόσον η σχέση τους δεν είναι εξαρτημένη, ε) Όσοι έχουν επιχειρήσεις εμπορίας ή εισαγωγής ειδών ή παροχής υπηρεσιών συναφών με το υγειονομικό επάγγελμα, στ) Οι απασχολούμενοι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις εντός ή εκτός Ελλάδας άνευ αμοιβής. Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται στην καταβολή των εισφορών του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα υγειονομικού και για όλους τους κλάδους ασφάλισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 2676/1999. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται η εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 982/1979, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που οι κατά τα άνω υγειονομικοί μετέχουν σε περισσότερες από μια εταιρείες ή συντρέχει και άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος καταβάλλουν στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών μια φορά την ανωτέρω εισφορά.(Άρθρο 18 παρ. 4 Ν. 3232/04.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Η ασφάλιση αρχίζει με την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος ,ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εγγραφής στο Tαμείο και λήγει με τη διακοπή άσκησης επαγγέλματος.
Η άσκηση επαγγέλματος αποδεικνύεται με βιβλία εσόδων-εξόδων ή πιστοποιητικά εμμίσθων θέσεων ,αποφάσεις Νομαρχίας για χορήγηση άδειας λειτουργίας φαρμακείου, φαρμακαποθήκης κλπ .(ΠΔ 517/88).
Ασφάλιση υγειονομικών για περιόδους μη άσκησης επαγγέλματος :
Υγειονομικοί (ιατροί, οδ/τροι, φαρ/ποιοι, κτηνίατροι) ασφαλισμένοι μετά την 1/1/1993 (Ν.Α.) δύναται να κάνουν έναρξη και να ασφαλισθούν στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών για μια διετία, χωρίς να είναι απαραίτητο να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις :

α. Να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο Υγειονομικό Σύλλογο.
β. Να μην έχουν τραπεί σε άλλο επάγγελμα.

Η ασφάλιση των υγειονομικών που υπάγονται σ’ αυτήν την κατηγορία δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τα δύο (2) έτη και διακόπτεται όταν ο υγειονομικός αρχίσει να ασκεί καθοιονδήποτε τρόπο το επάγγελμα του υγειονομικού ή έχει στραφεί σε άλλο επάγγελμα.
Για την κατά τα ανωτέρω συνέχιση της ασφάλισης του, ο υγειονομικός υποχρεούται να υποβάλλει κάθε έτος το εκκαθαριστικό της δήλωσης φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους και υπεύθυνη δήλωση του τρέχοντος έτους, με την οποία θα δηλώνει ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι όροι της ασφάλισης του.
Το δικαίωμα ασφάλισης άρχεται από την υποβολή της αίτησης, η οποία είναι αμετάκλητη.
Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές του ελευθέρως ασκούντος το επάγγελμα του υγειονομικού όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλει τις εισφορές της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός εάν με αίτηση του επιλέξει άλλη ασφαλιστική κατηγορία.

Απόφαση Δ.Σ. 501/05, Υγειονομικοί δύναται να ασφαλίζονται για χρονικό διάστημα μέχρι 2 έτη χωρίς να αποδεικνύουν άσκηση επαγγέλματος (είτε για παρελθόν είτε για τρέχον διάστημα) εφ’ όσον το ζητήσουν με αίτηση τους, η οποία είναι οριστική και αμετάκλητη, καταβάλλοντας τις προβλεπόμενες εισφορές και με την προϋπόθεση ότι κατά το αιτούμενο χρονικό διάστημα διέμεναν στην Ελλάδα, δεν είχαν στραφεί σε άλλο επάγγελμα και δεν ασφαλίστηκαν σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Προαιρετικά υπάγονται οι μόνιμοι Υγειονομικοί Αξιωματικοί και όσοι είχαν υπερβεί το 50ο έτος της ηλικίας τους ή το 62ο στην 1/1/80,εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν παίρνουν σύνταξη από άλλη πηγή και έχουν ασκήσει το επάγγελμα του υγειονομικού 15 χρόνια. (Ν 982/79).Οι στρατιωτικοί ,αν μετά την αποστράτευσή τους συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλματος ,ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον Τομέα Υγειονομικών (άρθρο 2 παρ 10 Ν 2335/95).

Επίσης μπορούν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους μέχρι να συμπληρώσουν το όριο ηλικίας όσοι έχουν 20ετή έμμισθη υπηρεσία από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης (άρθρο 14 ΝΔ 3348/55 και άρθρο 19 του Ν 1976/82), οι δε ασκούντες ελεύθερο επάγγελμα εφόσον υποβάλλουν τη σχετική αίτηση σε προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία διακοπής άσκησης του επαγγέλματος(αρθ.16 Ν 1976/91). Συνεχίζεται η ασφάλιση των Υγειονομικών που έχουν εκλεγεί Βουλευτές, Δήμαρχοι ή Νομάρχες και δεν συνεχίζουν παράλληλα την άσκηση του επαγγέλματος ,για όσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω ιδιότητα.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους υπηρεσία, τον χρόνο συμμετοχής στην Εθνική Αντίσταση, καθώς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις ,και την προϋπηρεσία ως πολιτικοί πρόσφυγες.
Επίσης αναγνωρίζεται συντάξιμος ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθενείας και τακτικής ανεργίας και ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη, υπό ορισμένες προϋποθέσεις , που θέτει το άρθρο 40 του Ν 2084/92.

Ο χρόνος της ειδίκευσης, της στρατιωτικής υπηρεσίας, Εθνικής Αντίστασης, των Βουλευτών, ο χρόνος άσκησης του επαγγέλματος στην Αίγυπτο, Τουρκία, καθώς και η προϋπηρεσία των πολιτικών προσφύγων που αναγνωρίζεται ή αναγνωρίστηκε με παλαιότερες διατάξεις, λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με ορισμένες προϋποθέσεις.

Όσοι Υγειονομικοί συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα ,και υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές συγχρόνως , τότε ο χρόνος αυτός δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ούτε από το Δημόσιο ούτε από τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς (άρθ.6 Ν 1379/83, αρθ.17 Ν 1489/84 και αρθ. 8 Ν 2592/98).

Επίσης ασφαλίζονται στο Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών από 4/12/1991 και εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. οι κτηνίατροι που ασκούν εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων

Πηγή:

http://www.tsay.gr/

Χάρτης Κτηνιάτρων

Αναζητείστε εύκολα και γρήγορα κτηνίατρο κοντά σας εισάγοντας τη διεύθυνσή σας!

Χάρτης

Θέλετε να γίνετε μέλος;

Ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου; Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Back to top